search.svg
Nahlásit havárii
icon-menu-hamburger-black.svgMenu
search.svg

×

havárie
layer-color.jpg

Často kladené dotazy

Jaké jsou podmínky převodu/přechodu členských práv a povinností?

  • Nabyvatel musí být zletilá fyzická osoba, která je občanem ČR, občanem země EU nebo má na území ČR trvalý pobyt (prokáže se příslušným dokladem – např. platným občanským průkazem).
  • Nabytí členských práv a povinností lze samostatně (tzv. individuální členství) nebo společné (tzv. společné členství manželů).
  • Vždy musí být přítomny obě (převodce i nabyvatel) zúčastněné strany, popř. zastoupeny ověřenou plnou mocí s vymezeným úkonem k převodu nebo nabytí,
  • V případě manželství lze nabýt členská práva a povinnosti i jako individuální člen bez druhého z manželů a to buď s doložením o majetkovém vyrovnání o nabytí. nebo s prohlášením (jak jednoho nebo obou manželů) o nabytí do individuálního členství daného z manželů.
  • V případě převodu v příbuzenském vztahu (za nižší převodní poplatek lze pouze přímá příbuznost prokazující se rodnými listy).
  • Nabytí právnickou osobu je možné pouze u stávajícího člena jakožto právnické osoby.
  • V případě přechodu podílu (dědictví) se dokládá usnesení o ukončeném dědickém řízení (s vyznačenými právními účinky), kdy dědicem se dle našich Stanov může stát pouze jeden z dědiců, v případě vícero dědiců je nutné doložit dohodu o vypořádání neboli určení jednoho z dědiců jako samostatného individuálního člena.

Povolení stavebních úprav